Dienstenwijzer

De dienstenwijzer en het dienstverleningsdocument (DVD) van A-Krediet Financiele Diensten bv. bevat belangrijke informatie over de dienstverlening van A-Krediet Financiele Diensten bv. Voor het tot stand komen van een financiële overeenkomst, zijn wij op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) verplicht om u onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocument te overhandigen.

Download het betreffende onderstaande bestand door op de titel te klikken:

Dienstenwijzer Geldlenen-check / A-Krediet Financiële Diensten bv.

Geachte cliënt,

In deze dienstenwijzer maakt u kennis met Geldlenen-check / A-Krediet Financiele Diensten bv. en al haar diensten. Naast algemene gegevens vindt u informatie over onze openingstijden, bereikbaarheid en waar u terecht kunt met eventuele klachten. Deze dienstenwijzer wordt voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst aan u verstrekt. Ook kunt u deze dienstenwijzer zelf bij ons opvragen of het bestand downloaden via onze website www.a-krediet.nl.

Wie zijn wij?

A-Krediet Financiële Diensten bv. is een landelijk werkend, onafhankelijke, financiële dienstverlener die bemiddelt in de producten welke later in deze dienstenwijzer genoemd staan. De handelsnamen A-Krediet, A-Verzekering, A-Hypotheek en Autolening.nu zijn handelsnamen van A-Krediet Financiële Diensten bv. De adviseurs van A-Krediet Financiële Diensten bv. zullen aan de hand van de door u beschikbaar gestelde informatie streven naar een advies, of bemiddeling in, wat zo goed mogelijk bij uw persoonlijke omstandigheden en wensen aansluit.

A-Krediet Financiële Diensten bv. is statutair gevestigd in Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169773.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is ons kantoor geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12018948.

Aard van de dienstverlening

Met de vergunning die A-Krediet Financiële Diensten bv. heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) mogen wij bemiddelen in de volgende financiële diensten;

 • Consumptief Krediet
 • Hypothecair Krediet
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Elektronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Algemene informatie over onze diensten kunt u vinden op onze website www.a-krediet.nl. (Specifieke informatie over de financiële producten en diensten van maatschappijen waar A-Krediet Financiële Diensten bv. mee samenwerkt, treft u aan in de prospectussen van die maatschappijen en/of op hun internetsite).

Voordat u een product afneemt waarin A-Krediet Financiële Diensten bv. bemiddelt, ontvangt u, indien van toepassing ten aanzien van het af te nemen product, de volgende, specifiek op het product en uw situatie toegesneden, informatie:

 • financiële bijsluiter
 • overeenkomst met algemene voorwaarden, met daarin informatie over betalingen, premies, van toepassing zijnde rentepercentages, enzovoort

Verkoop op afstand

Op producten waarin A-Krediet Financiële Diensten bv. bemiddelt en die u per post afsluit (waarover uitsluitend schriftelijke en geen mondelinge, ook geen telefonische, contacten zijn geweest) zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing. Wel geldt voor deze producten een speciale garantie. Indien u niet tevreden bent over het afgesloten product, dan heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst ongedaan te maken. U hebt daarvoor 14 kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat u zowel de door uzelf als door de maatschappij ondertekende overeenkomst thuis hebt ontvangen. U kunt de overeenkomst ongedaan maken door het sturen van een aangetekende brief aan de maatschappij waarmee u de overeenkomst bent aangegaan.

Bemiddelen of adviseren

Als tussenpersoon of bemiddelaar is A-Krediet Financiële Diensten bv. erop gericht een overeenkomst tot stand te brengen inzake financiële producten tussen consumenten en aanbieders (verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, enzovoort).

A-Krediet Financiële Diensten bv. kan daarbij een advies verstrekken. Bovendien kan A-Krediet Financiele Diensten bv. de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten en desgewenst, bijvoorbeeld bij verzekeringen, behulpzaam zijn bij het indienen van een claim bij de betrokken aanbieder.

Ongebonden selectief

Ons kantoor is adviesvrij. Dat wil zeggen dat A-Krediet Financiële Diensten bijvoorbeeld geen enkele contractuele verplichting heeft om u te adviseren te kiezen voor financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers.

A-Krediet Financiële Diensten bv. is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, maatschappij, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Periodiek maken wij een selectie van financiële producten die banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. A-Krediet Financiële Diensten bv. bepaalt zelf welke maatschappijen dat zijn. A-Krediet Financiële Diensten bv. is dus volledig vrij in haar advisering.

Onze kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen die de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt. Wij beschikken daarnaast over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij financieringen, verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. A-Krediet Financiële Diensten bv. dan wel medewerkers van A-Krediet Financiële Diensten bv. zijn aangesloten bij:

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) nummer 9375
 • Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)

Tevens zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereikbaarheid

A-Krediet Financiële Diensten bv. wil goed bereikbaar zijn voor haar relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

Correspondentieadres
A-Krediet
Postbus 55
6710 BB Ede

Bezoekadres
A-Krediet
Parkweg 121
6717 HP  Ede

Wij zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur.

Telefonisch of per fax
Telefoonnummer: 0318-452452
Faxnummer: 0318-452455

Buiten kantoortijden kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat.

Via internet
Website: https://www.geldlenen-check.nl/
E-mailadres: info@geldlenen-check.nl

Klachten

Uiteraard doet A-Krediet Financiële Diensten bv. haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, heeft u een klacht over A-Krediet Financiële Diensten bv., onze werkwijze of informatieverstrekking, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit schriftelijk aan de directie van ons kantoor te laten weten. A-Krediet Financiële Diensten bv. zal vervolgens haar uiterste best doen om tot een tevredenheid stemmende oplossing met u te komen. Desgewenst kunt u de klachtenprocedure van A-Krediet Financiële Diensten bv. opvragen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u zich met uw klacht wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoonnummer: 0900-3552248
E-mailadres: info@kifid.nl
Website:  http://www.kifid.nl/

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)
Postbus 3009
5213 JG  ’s Hertogenbosch

Telefoonnummer: 073-7511790
E-mailadres: info@nvf.nl
Website: http://www.nvf.nl/

Wat verwachten wij van u?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. In elk geval dat u juiste en volledige informatie aan ons versterkt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Ook kan de aangevraagde lening of verzekering alsnog worden afgewezen. Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie of in die van uw gezin, verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: verhuizing, wijziging van rekeningnummer voor incasso, overlijden, geboorte, samenwonen, huwelijk en scheiding. Wij vragen u alle e-mail en overige stukken die u van ons ontvangt op juistheid te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden betaald of gefinancierd door de bank of verzekeraar waar A-Krediet Financiële Diensten bv. uw product onderbrengt. Wij ontvangen van de banken en verzekeringsmaatschappij(en) een provisievergoeding die onderdeel vormt van de premie of rente die bij u in rekening wordt gebracht.

Indien A-Krediet Financiële Diensten bv. u rechtstreeks kosten in rekening brengt voor onze dienstverlening dan informeren wij u hierover vooraf. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Beëindiging van de relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons bedrijf te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.

Dienstverleningsdocument A-Krediet Financiële Diensten bv.

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze bijlage leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Kerngegevens

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de dienstenwijzer welke u via onze website (www.a-krediet.nl) kan downloaden. In deze dienstenwijzer treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen, hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Kortweg bestaat onze dienstverlening uit adviseren, bemiddelen en het geven van nazorg. Bij A-Krediet kunt u telefonisch advies krijgen of door middel van een bezoek bij ons op kantoor.

Wij zijn onze klanten graag op de volgende wijze van dienst:

Stap 1: Oriënteren

In beginsel kunt u zich middels onze website oriënteren over de dienstverlening van A-Krediet alsmede de producten welke wij voor u kunnen bemiddelen en adviseren. Op onze website zijn diverse tools aanwezig om te kijken naar uw lening mogelijkheden alsmede de bijbehorende maandlast en de (vanaf) rentepercentages.

Stap 2: Analyse

Tijdens deze fase van onze dienstverlening zullen wij uw persoonlijke gegevens, uw behoeften en wensen inventariseren. Aan de hand van uw wensen, financiële positie, risicobereidheid, behoeften, kennis en ervaring zullen wij een klantprofiel opstellen en een selectie maken van de mogelijke vormen van geldleningen en/of verzekeringen welke passen bij uw situatie.

Stap 3: Adviseren

Wij adviseren vervolgens over mogelijke oplossingen en op welke wijze u uw aangegeven wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een selectief aantal aanbieders waarmee wij samenwerken. Mogelijk hebben andere aanbieders waar wij niet mee samenwerken ook producten welke voor u geschikt zijn. Naar deze informatie dient u zelf op zoek te gaan. Wij selecteren aanbieders van financiële diensten en verzekeringen periodiek op een groot aantal aspecten zoals prijs, kwaliteit, voorwaarden en service. Op uw verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders wij samenwerken. Met geen enkele aanbieder zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen.

Stap 4: Bemiddelen

U ontvangt van ons een geheel vrijblijvende offerte. Wij zorgen dat, wanneer u dit wenst, de contacten met de bank en/of de verzekeraar worden onderhouden en uw dossier bij de bank terecht komt om uw lening overeenkomstig uw wensen te laten uitbetalen. Eventuele vragen of opmerkingen van de bank zullen wij met u bespreken. Een aanpassing van de offerte, naar aanleiding van de beoordeling van de bank, zullen wij eveneens met u bespreken en verzorgen.

Stap 5: Nazorg

Wij begeleiden u ook na aanschaf van het financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van uw algemene vragen over het betreffende product. Ook kan dat bijvoorbeeld gaan over adviseren en bemiddelen over (eventuele) aanpassing(en) van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (echtscheiding, verhuizing, wijzigen van geldlening, enzovoort). Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld in geval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij u zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij bedrijfskosten, denkt u hierbij aan salarissen, huisvesting, automatisering, marketing enzovoort. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.

Kosten van onze dienstverlening bij consumptief krediet

Volgens de wet mogen wij voor het adviseren en bemiddelen in consumptief krediet uitsluitend betaald worden door de aanbieder van het krediet. Wij ontvangen van de aanbieder van het krediet een vergoeding voor onze werkzaamheden in de vorm van een maandelijkse, doorlopende provisie. Dit betekend dat u bij het afsluiten van een lening geen aparte kosten hoeft te betalen. De rente van uw lening zorgt ervoor dat wij worden betaald voor onze dienstverlening.

Kosten van onze dienstverlening bij verzekeringen

A-Krediet bemiddelt alleen in netto verzekeringen. Dit betekent dat in het product geen provisie of andere kosten worden ingehouden of uitbetaald aan A-Krediet. Wanneer wij naast de financiering ook een advies geven inzake verzekeringen rekenen wij een vast bedrag voor onze dienstverlening. De hoogte van het tarief is niet afhankelijk van het aantal uren of het specifieke product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit.

Onze dienstverlening bij verzekeringen gaat altijd gecombineerd met advies en bemiddelingsactiviteiten. De hoogte van het bedrag dat wij rekenen voor de dienstverlening bij verzekeringen bedraagt tussen de € 345,- en € 995,-.

Beloning door provisie

Bij provisie ontvangen wij een beloning van de aanbieder alleen als u daadwerkelijk een product aanschaft bij de aanbieder van dat product. De provisie wordt meestal verrekend in de prijs van het product. Als u geen product aanschaft hoeft u dus niets te betalen.

De provisies verschillen zowel per aanbieder als per product. Om u een algemene indruk te geven, hebben wij hieronder een overzicht gegeven van de laagste en de hoogste provisie die wij ontvangen van de verschillende aanbieders.

Beloning uit provisie bij consumptieve financieringen

Provisiepercentage (over opgenomen bedrag): 0,35 ‰ en 3,5 ‰.

Afwijkingen van het gemiddelde

Zoals aangegeven geeft de opsomming een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies of bemiddeling te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet gebruik te maken van onze dienstverlening exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

Vragen?

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.

Direct iemand spreken? Bel 0318 452 452.

Wij zijn bereikbaar ma t/m vr van 09:00 tot 18:00

 • Bezoekadres

 • Parkweg 121
 • 6717 HP Ede, Gld
 • Postadres

 • Postbus 55
 • 6710 BB Ede, Gld